تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش کوچه آذین، پلاک ۱۳ موسسه علمی اینده سازان

کد پستی: ۱۴۱۷۸۴۳۱۱۵

تلفن های تماس:   ۶۶۴۷۵۸۸۵-۶    ۶۶۴۹۴۳۳۵-۶   (۰۲۱)

 

ســـــــــــــــــــلام

خوش آمدید!
اینجا وبسایت جدید موسسه علمی آینده سازان است.
امیدواریم از تغییرات بوجود آمد راضی باشید و از امکانات جدید لذت ببرید!
هدف ما پیشرفت شماست!

 

آینده سازان تمام همت خود را در راستای یادگیری برای زندگی بهتر به جای یادگاری برای نمره بهتر قرار داده است. ما قرار است به شما کمک کنیم تا واقعا آینده خود را بسازید. 

بیشتر بدانید


برای مشاهده کارنامه آزمون ها از این بخش اقدام بفرمایید.

آخرین های آینده سازان

آخرین اخبار و اطلاعیه ها را از این قسمت مشاهده کنید.


برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر به وبلاگ مراجعه کنید.

آزمون ها

در زیر میتوانید اجمالی از آزمون های موسسه علمی آینده سازان را مشاهده کنید.

qodef-fullwidth-slider

آزمون پیشرفت ر یاضی و علوم

براساس الگوی محتوایی تیمز ویژه متوسطه اول

اهمیت دو درس ریاضی و علوم بر کسی پوشیده نیست؛ تا حدی که برخی مؤسسات بینالمللی برای بررسی روند آموزش در کشورها به این دو درس اتکاء ویژه دارند. این آزمون با شعار »یادگیری برای زندگی بهتر و نه برای کسب نمره باالتر« تهیه و تنظیم شده و در تدوین سؤاالت آن، الگوی محتوایی آزمون بینالمللی »تیمز/Timss »مد نظر بوده است. هدف عمده این نسل از آزمونها، تقویت توانایی تعمیم آموختههای نظری به موقعیتهای زندگی روزمره از سوی دانشآموزان است که این امر از طریق ارایه سؤاالت سناریو محور که اساس آن مسایل زندگی واقعی دانشآموزان است محقق میگردد.

qodef-fullwidth-slider

آزمون پيشرفت زبانهای خارجه

عربی و انگلیسی

الف- آزمون »پيشرفت زبان انگلیسی« بـا توجـه به مواجهه نخسـتین بـار دانـش آموزان بـا دو زبـان خارجی )انگليسـی و عربـی( در پایـه هفتم، تقويـت یادگيری اصولـی ايـن دو مهـارت، ضامـن موفقيـت علمی ايشـان درسـالهای آينـده خواهد بـود. لذا، بـا توجه بـه اين مهـم و بادرنظر گرفتـن تغييـر رويکرد نظام آموزشـی کشـور، اقدام به توليـد و برگزاری آزمونهایی »تسـتی- تشـريحی« نموده ایـم که برای درس زبان انگليسـی متناسـب بـا الگوی بين المللی CLT و دارای ضریب اثربخشـی بـاال و کارکرد آفرينندگـی)Productive ) می باشـد. ب- آزمون »پيشرفت زبان عربی« ايـن آزمـون نيـز به صورت »تستی-تشـريحی« و متناسـب بـا ظرفيتهای تعريف شـده در برنامه درسـی ملی تهيـه و تنظيم گرديـده اسـت. يادگيـری مفهومی به جـای يادگيری طوطـیوار، مبنای طراحی سـواالت آزمـون مذکور بودهاسـت. مهمترین مولفه هـای آزمون مذکـور عبارتند از: • استفاده از تصاویر )برگرفته از شیوه آموزشی illustration )جهت بازیابی و تثبیت واژگان • تقویت فهم زبان عربی از طریق ارائه سواالت تشریحی کوتاه پاسخ • پوشش حداکثری مطالب و حیطههای شناختی به واسطه بهره گیری از آزمون ترکیبی • تاکید بر فهم جمله محور به جای ترجمه لغت به لغت

qodef-fullwidth-slider

آزمون سنجش آغاز ین

متوسطه اول و متوسطه دوم

آزمـون سـنجش آغازیـن آزمونی اسـت که معمولا ً در اوایل سـال تحصیلی برگـزار میگردد. هدف این آزمون بررسـی میزان تسـلط دانشآموزان بـر مباحـث کتابهـای درسـی سـال گذشـته اسـت. از مزایای برگـزاری این نـوع آزمون بـرای معلمان آن اسـت که ایشـان با شناسـایی نقاط قـوت و ضعـف دانشآمـوزان قادر خواهند بـود زمان خـود را بهتر مدیریـت نموده و طرح درس موفقتری داشـته باشـند. مزیـت ایـن آزمـون بـرای دانـش آمـوزان نیـز این اسـت کـه آموخته هـای قبلی خـود را مرور نمـوده و ضمن کسـب آمادگی بیشـتر بـرای یاد گیـری هـای جدیـد؛ آموختـه هـای قبلی خود را تثبیت نمـوده و بدین ترتیب بیـن آموخته های جدید و پیشـین خود ارتباط برقـرار می نمایند کـه ایـن امر خود به تسـهیل یادگیـری میانجامد.

qodef-fullwidth-slider

آزمون شبیه ساز امتحان نهایی

امتحانـات نهایـی از دسـته آزمـون هـای سرنوشـت سـاز هسـتند کـه در این نـوع امتحانـات بر خالف کنکور سراسـری از سـواالت باز پاسـخ )تشـریحی( اسـتفاده می شـود.بدلیل حساسـیت بـاال و برگزاری به صـورت هماهنگ ، ایـن امتحانات بـرای دانش آموزان تولیـد اضطراب می نمایـد. مواجـه شـدن دانـش آمـوزان با این نـوع آزمون و قرار گرفتن در فضای مشـابه بـا موقعیت واقعی امتحان مـی تواند اضطـراب آنها را کاهـش داده و علاوه بـر ایـن بدلیـل مرور و تمریـن باعث موفقیت آن هـا در امتحانات نهایی شـود.

qodef-fullwidth-slider

آزمون پیشرفت تحصیلی

متوسطه اول و متوسطه دوم

آزمون پیشـرفت تحصیلی از آن دسـته آزمونهایی اسـت کـه کاربـرد زیـادی در نظامهـای آموزشـی دارد. هـدف اصلـی این آزمون، بررسـی روند رشـد تحصیلـی دانشآمـوزان در طـول سـال تحصیلـی بـوده و گـزارش مسـتندی از وضعیـت علمـی دانشآمـوزان را در اختیـار معلـم و مدیـر مجموعه آموزشـی قرار میدهـد. برونر یکی از بـزرگان عرصه آمـوزش میگویـد: »دانشآمـوزان همـان گونـه یاد میگیرنـد کـه از آنهـا پرسـیده میشـود.« این سـخن نشـان می دهـد که پرسـیدن و مهمتر از آن درسـت پرسـیدن نه تنهـا موجـب یادگیری می گـردد، بلکـه باعـث تثبیـت و تعمیق آموختـه های دانـش آموز میشـود.

ثبت نام در آزمون ها

برای مشاهده آموزش ثبت نام در آزمون های آینده سازان ویژه مدیران از این قسمت اقدام بفرمایید
ورود

مسابقه علمی مدال

برای ورود به مسابقه علمی مدال لطفا از این بخش اقدام بفرمایید
ورود

طرح حکمت

برای ورود به وبسایت طرح حکمت باقر العلوم از این قسمت اقدام فرمایید
ورود

آینده سازان از دیروز تا فردا!

موسسه علمی آینده سازان وابسته به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از سال ۱۳۶۴ تا امروز با افتخار در کنار چندین نسل از فرزندان این مرز بوم بوده است.

با آینده سازان آینده ات رو بساز 🙂

همه ی فکر و ذکر ما آینده ی شماست

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

ما را در فضای مجازی دنبال کنید و از آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شود و در جشنواره های ویژه و کمپین ها شرکت کنید و جایزه ببرید.

اینستاگرام تلگرام